نسیبه کلاته

نسیبه کلاته
09362421316
214
نحوه برخورد مسئولین پذیرش و پرسنل مرکز اقامتی – خوب
رضایتمندی شما از وضعیت بهداشتی مرکز اقامتی – متوسط
میزان رضایت از خدمات رستوران – متوسط
میزان رضایت از صبحانه – متوسط